https://backan.tsdc.vnedu.vn/

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển và hướng dẫn ghi đơn: 

HƯỚNG DẪN ĐIỀN ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (1).doc

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến:

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TỔNG QUAN (1).doc