Monday, 24/09/2018 - 20:56|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

Tổ Khoa học tự nhiên

 • Hà Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nghỉ hưu 2017

 • Lý Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nghỉ hưu 2016