Friday, 14/12/2018 - 03:16|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

Đảng bộ

 • Nguyễn Thanh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ, giảng viên chính
  • Điện thoại:
   0912 912 389
  • Email:
   c3chuyen@backan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung